• 2018.01.09 - Zapraszamy do Centrum Młodych na ul. Inżynierską 1!
 • 2018.03 - zbliża się XI edycja Praskiego Festiwalu Filmów Młodzieżowych
 • 2018.04.29 - 23 rocznica powstania świetlicy Nasz Klub
Strony naszych
projektów:
RadioPraga.pl    Festiwal Filmów Młodzieżowych    Portal jaktoco?    Tu Praga    Praska wiatoteka    wsparcie w starcie

Załącznik do uchwały Walnego Zgromadzenia Stow. „Serduszko dla Dzieci” z dnia 29.05.2015r

STATUT

Stowarzyszenia „Serduszko dla Dzieci”

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • 1

1. STOWARZYSZENIE „SERDUSZKO DLA DZIECI” zwane dalej Stowarzyszeniem działa na podstawie ustawy Prawo o Stowarzyszeniach z dn. 07.04.1989r.(Dz.U Nr 20 poz.104 z późn. zm.).

2. Stowarzyszenie jest Stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną.

3. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony

 • 2

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą Warszawa. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie prowadzi również działalność poza RP, zgodnie z prawem miejscowym.

 • 3

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

 • 4

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.

 • 5

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania, jeśli nie narusza to zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Polska jest stroną.

CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA

 • 6

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. pomoc społeczna
 2. działalność charytatywna
 3. nauka, edukacja, oświata i wychowanie
 4. krajoznawstwo i wypoczynek dzieci i młodzieży
 5. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
 6. przeciwdziałanie patologiom społecznym
 7. promocja i organizacja wolontariatu
 8. promocja zatrudnienia i aktywności zawodowej
 9. pomoc osobom niepełnosprawnym
 • 7

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 • zdobywanie funduszy na realizację celów statutowych
 • współpracę i wzajemną pomoc członków Stowarzyszenia
 • prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską
 • współpracę ze środkami masowego przekazu
 • działalność wydawniczą i kulturalną
 • 8

Stowarzyszenie może współpracować z wszelkimi instytucjami państwowymi, organami samorządu terytorialnego, organizacjami społecznymi i kościelnymi oraz innymi osobami prawnymi i fizycznymi zainteresowanymi celami Stowarzyszenia.

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

 • 9

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.

2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

 • 10

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1. członków zwyczajnych,

2. członków wspierających,

3. członków honorowych.

 •   11

1. Członkiem zwyczajnym i honorowym może być osoba fizyczna - obywatel polski lub cudzoziemiec - posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, nie pozbawiona praw publicznych i akceptująca statutowe cele Stowarzyszenia.

2. Kandydat na członka zwyczajnego, aby zostać przyjęty w poczet członków Stowarzyszenia, musi mieć rekomendację dwóch osób, obecnych członków Stowarzyszenia.

3. Członkostwo Stowarzyszenia nabywa się przez przyjęcie kandydatury przez Zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji.

4. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna (polska lub cudzoziemiec) zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc niematerialną lub materialną. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

5. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła znaczący wkład w rozwój Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla Stowarzyszenia. Członkostwo honorowe może nadać Walne Zebranie Członków.

6. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.

 • 12

Członek zwyczajny ma prawo do:

1. czynnego i  biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia

2. uczestniczenia w zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach itp. organizowanych przez władze Stowarzyszenia,

3. zgłaszania opinii,  wniosków i postulatów  pod adresem władz Stowarzyszenia,

4. korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia

5. członkowie w liczbie min. 5 mają prawo zaskarżania do Walnego Zgromadzenia Członków uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków i wykluczeniu ze Stowarzyszenia

 •   13

Członek zwyczajny obowiązany jest do:

1. aktywnego uczestniczenia w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia 

2. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia

3. regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących  w Stowarzyszeniu

 •   14
 1. § 12 pkt. 2-5

2. Członek wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał  władz Stowarzyszenia

3. Członek wspierający poprzez swoich przedstawicieli i członek honorowy może uczestniczyć w pracach Walnego Zgromadzenia.

5. Członek honorowy jest zwolniony z obowiązku płacenia składek członkowskich.

 • 15

Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek:

1. Dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłaszanej na piśmie Zarządowi.

2. Śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego  

3. Skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający 6  miesięcy

4. Wykluczenia ze Stowarzyszenia na skutek prawomocnego orzeczenia Zarządu, w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień, uchwał i regulaminów.

5. Wykluczenia w wyniku prawomocnego orzeczenia sadu powszechnego, orzekającego karę dodatkową w postaci pozbawienia praw publicznych

6. Pozbawienia członkostwa honorowego, w wyniku uchwały Walnego Zebrania Stowarzyszenia.

 • 16

W przypadkach określonych w § 15 pkt. 1-5 orzeka Zarząd i jest zobowiązany zawiadomić członka o skreśleniu lub wykluczeniu, podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia, wskazując na prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków, w terminie 7 dni od daty doręczenia stosownej uchwały lub orzeczenia.

 • 17

Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio zasady określone w § 16. 

WŁADZE STOWARZYSZENIA

 •   18

1. Władzami Stowarzyszenia są:

            a. Walne Zebranie Członków

            b. Zarząd

            3. Komisja Rewizyjna

 •   19

1. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się podczas Walnego Zgromadzenia,

2. Uchwały władz Stowarzyszenia, jeżeli statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.

 • 20

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji z tym, że liczba osób dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

 • 21

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia i ostateczną instancją odwoławczą w sprawach dotyczących sporów między członkami, związanych z działalnością w Stowarzyszeniu.

2. Uchwały Walnego Zebrania podejmowane są zwykłą większością głosów, w  pierwszym terminie - w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, w drugim - bez względu na liczbę obecnych. Uchwały Walnego Zebrania w sprawie zmian Statutu, nadania i pozbawienia godności członka honorowego oraz rozwiązania Stowarzyszenia wymagają większości 2/3 głosów członków Stowarzyszenia obecnych na zebraniu, przy obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie i bez względu na ilość obecnych w drugim terminie.

3. Udział w Walnym Zebraniu biorą członkowie zwyczajni z głosem stanowiącym, zaś członkowie wspierający i honorowi oraz zaproszeni przez Zarząd goście - z głosem doradczym.

4. Walne Zebranie może być zwyczajne (zwoływane raz w roku przez Zarząd) lub nadzwyczajne, zwołane przez Zarząd z własnej inicjatywy, na pisemny uzasadniony wniosek Komisji Rewizyjnej lub na pisemny uzasadniony wniosek co najmniej 5 członków Stowarzyszenia.

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinno zostać zwołane w terminie miesięcznym od daty wpływu wniosku do Zarządu. Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

 •   22

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

1. Uchwalanie głównych kierunków działalności Stowarzyszenia.

2. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań władz Stowarzyszenia

3. Powoływanie i odwoływanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej

4. Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej

5. Uchwalanie zmian w Statucie.

6. Nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego Stowarzyszenia.

7. Podejmowanie uchwał w sprawie wysokości składek członkowskich.

8. Rozpatrywanie wniosków władz Stowarzyszenia oraz wniosków i odwołań poszczególnych członków.

9. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i likwidacji majątku.

10. Do kompetencji Walnego Zebrania należą także wszystkie uchwały nie zastrzeżone dla innych władz Stowarzyszenia.

 • 23

O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Zarząd powiadamia członków co najmniej 14 dni przed terminem zebrania .

 • 24

Jeśli zawiadomienie o drugim terminie Walnego Zebrania nie stanowi inaczej, odbywa się ono 15 minut później w tym samym miejscu.

ZARZĄD

 • 25

Zarząd składa się z 3 do 5 członków, spośród których na pierwszym posiedzeniu wyłania prezesa, wiceprezesa, skarbnika.

 • 26

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. Kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia i działanie w jego imieniu.
 2. Opracowanie programu działalności Stowarzyszenia.
 3. Zwoływanie Walnego Zebrania.
 4. Wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.
 5. Realizowanie uchwał Walnego Zebrania.
 6. Przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia.
 7. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.
 8. Podejmowanie uchwał w sprawie przynależności Stowarzyszenia do organizacji krajowych i zagranicznych.
 9. Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia zgodnie z wytycznymi Walnego Zebrania.
 10. Planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej.
 11. Powoływanie komisji, zespołów i innych ciał oraz określanie ich zadań.
 12. Rozpatrywanie sporów powstałych na tle działalności Stowarzyszenia.
 •   27

1. Posiedzenia Zarządu zwołuje jeden z Członków Zarządu w miarę potrzeby, nie rzadziej niż 4 razy w roku.

2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej dwóch członków Zarządu. W razie równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu lub podczas jego nieobecności – przewodniczącego obrad.      

3. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział z głosem doradczym przewodniczący Komisji Rewizyjnej oraz zaproszeni członkowie Stowarzyszenia i/lub osoby.

           

KOMISJA REWIZYJNA

 • 28

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 2-3 członków, którzy wybierają spośród siebie przewodniczącego.

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą jednocześnie pełnić funkcji w Zarządzie Stowarzyszenia.

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pozostawać w żadnym stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia wobec członków Zarządu.

5. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba, która była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo z winy umyślnej.

 •   29

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1. Kontrolowanie przynajmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia.

2. Przedkładanie Zarządowi  wniosków z przeprowadzonych kontroli oraz żądanie wyjaśnień.

3. Składanie sprawozdania na Walnym Zebraniu wraz z oceną działalności Stowarzyszenia.

4. Wnioskowanie do Zarządu o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania.

5. Składanie wniosków w sprawie absolutorium dla Zarządu na Walnym Zebraniu.

 •   30

1. Uchwały Komisji zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności wszystkich członków  Komisji.

2. Przewodniczący Komisji może brać udział w posiedzeniu Zarządu z głosem doradczym.

MAJĄTEK  STOWARZYSZENIA

 • 31

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią ruchomości, nieruchomości i fundusze.

2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochody z działalności gospodarczej służą realizacji celów statutowych Stowarzyszenia i nie mogą być przeznaczone do podziału między jego członków.

3. Stowarzyszenie może otrzymywać dotacje według zasad określonych w odrębnych przepisach.

4. Fundusze Stowarzyszenia pochodzą w szczególności ze składek członkowskich, dotacji, dotacji z budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego, spadków, darowizn, zapisów, zbiórek publicznych oraz wpływów z działalności gospodarczej i odpłatnej działalności statutowej według zasad określonych w odrębnych przepisach.

 1. Zabronione jest:

a. udzielanie pożyczek lub zabezpieczeń zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do członków, pracowników oraz ich osób bliskich z którymi pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku  pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,

b. przekazywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz członków lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeśli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych zasadach,

c. wykorzystywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz członków lub pracowników lub ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystywanie wynika bezpośrednio ze statutowego celu Stowarzyszenia,

d. kupowanie na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

5. Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych jest upoważniony każdy z Członków Zarządu – jednoosobowo.

 • 32

1. Stowarzyszenie może prowadzić odpłatną działalność statutową zgodnie z obowiązującymi przepisami i ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie:

 1. 58.14. WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW

58.14.Z

 1. 58.13. WYDAWANIE GAZET

58.13.Z

 1. 59.2. DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH

59.20. DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH

59.20.Z

 1. 59.1. DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI

59.11. DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH

59.11.Z

 1. 59.12. DZIAŁALNOŚĆ POSTPRODUKCYJNA ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI

59.12.Z

 1. 59.13. DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DYSTRYBUCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH

59.13.Z

 1. 59.14. DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PROJEKCJĄ FILMÓW

59.14.Z

 1. 56.2. PRZYGOTOWYWANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) I POZOSTAŁA GASTRONOMICZNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

56.21. PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)

56.21.Z

 1. 55.2. OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA

55.20. OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA

55.20.Z

 1. 55.9. POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE

55.90. POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE

55.90.Z

 1. 74.2. DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA

74.20. DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA

74.20.Z

 1. 85.5. POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI

85.51. POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH

85.51.Z

 1. 85.52. POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ

85.52.Z

 1. 85.59. POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

85.59.A  Nauka języków obcych

85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

 1. 85.1. WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE

85.10. WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE

85.10.Z

 1. 85.2. SZKOŁY PODSTAWOWE

85.20. SZKOŁY PODSTAWOWE

85.20.Z

 1. 85.3. GIMNAZJA I SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE, Z WYŁĄCZENIEM SZKÓL POLICEALNYCH

85.31. GIMNAZJA, LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE I PROFILOWANE

85.31.A  GIMNAZJA

85.31.B Licea ogólnokształcące

85.31.C Licea profilowane

 1. 85.6. DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ

85.60. DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ

85.60.Z

 1. 86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana
 2. 87.9. POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM

87.90. POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM

87.90.Z

 1. 88.91. OPIEKA DZIENNA NAD DZIEĆMI

88.91.Z

 1. 88.99. POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

88.99.Z

 1. 90.0. DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ

90.01. DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSTAWIANIEM PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH

90.01.Z

 1. 90.02. DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA WYSTAWIANIE PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH

90.02.Z

 1. 90.03. ARTYSTYCZNA I LITERACKA DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA

90.03.Z

 1. 90.04. DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH

90.04.Z

 1. 93.19. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM

93.19.Z

 1. 93.29. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA

93.29.Z

 1. 79.12. DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI

79.12.Z

2. Stowarzyszenie może prowadzić nieodpłatną działalność statutową zgodnie z obowiązującymi przepisami i ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie:

 1. 60.1. NADAWANIE PROGRAMÓW RADIOFONICZNYCH

60.10. NADAWANIE PROGRAMÓW RADIOFONICZNYCH

60.10.Z

 1. 63.1. PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ; DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH

63.11. PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ

63.11.Z

 1. 72.2. BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH

72.20. BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH

72.20.Z

 1. 73.2. BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ

73.20. BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ

73.20.Z

 1. 94.12. DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI PROFESJONALNYCH

94.12.Z

 1. 94.99. DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

94.99.Z

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

 • 33

Uchwały o zmianie statutu Stowarzyszenia oraz rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie i bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie.

 • 34

W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie zadecyduje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powoła Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia. Zastrzega się przekazanie majątku organizacjom charytatywnym nie nastawionym na zysk o celach charytatywnych zbliżonych do celów Stowarzyszenia.

mBank
31 1140 2004 0000 3102 7749 6095
KRS 0000163383
Wspierają nas:
 • Wspierają nas: 1
 • Wspierają nas: 2
 • Wspierają nas: 3
 • Wspierają nas: 4
 • Wspierają nas: 5
 • Wspierają nas: 6
 • Wspierają nas: 7
 • Wspierają nas: 8
 • Wspierają nas: 9
 • Wspierają nas: 10
 • Wspierają nas: 11
 • Wspierają nas: 12
 • Wspierają nas: 13
 • Wspierają nas: 14
 • Wspierają nas: 15
 • Wspierają nas: 16
 • Wspierają nas: 17
 • Wspierają nas: 18
 • Wspierają nas: 19
 • Wspierają nas: 20
 • Wspierają nas: 21
 • Wspierają nas: 22
 • Wspierają nas: 23
 • Wspierają nas: 24
 • Wspierają nas: 25
 • Wspierają nas: 26
 • Wspierają nas: 27
 • Wspierają nas: 28
 • Wspierają nas: 29
 • Wspierają nas: 30
 • Wspierają nas: 31
 • Wspierają nas: 32
 • Wspierają nas: 33
 • Wspierają nas: 34
 • Wspierają nas: 35
 • Wspierają nas: 36
 • Wspierają nas: 37
 • Wspierają nas: 38
 • Wspierają nas: 39
 • Wspierają nas: 40
 • Wspierają nas: 41
 • Wspierają nas: 42
 • Wspierają nas: 43
 • Wspierają nas: 44
 • Wspierają nas: 45
 • Wspierają nas: 46
 • Wspierają nas: 47
 • Wspierają nas: 48
 • Wspierają nas: 49
 • Wspierają nas: 50
 • Wspierają nas: 51
Serduszko na Facebook'u
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Akceptuję